Για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα και για άλλες διατάξεις».

[Νόμος: 991/1979 (ΦΕΚ 278/τ. Α΄/20-12-1979)].

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν:

Άρθρο 1.
Άδεια για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου.
1. Η άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου επιτρέπεται μόνον στον κάτοχο της ειδικής αδείας γι αυτό, που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του νόμου.

Ο Ψυχολόγος στην άσκηση του επαγγέλματός του ερευνά και αξιολογεί την προσωπικότητα και την συμπεριφορά του ανθρώπου και εργάζεται με τις καθιερωμένες αρχές και μεθόδους της Επιστήμης της Ψυχολογίας για την αξιοποίηση και βελτίωσή τους.

2. Η άδεια για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, έπειτα από σύμφωνη γνώμη του ειδικού γνωμοδοτικού Συμβουλίου όπως προβλέπεται στο άρθρο 2.

3. Κανείς δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τον τίτλο του Ψυχολόγου, σε επαγγελματικές ή επιστημονικές δραστηριότητες, αν δεν είναι κάτοχος της αδείας για την άσκηση επαγγέλματος του Ψυχολόγου όπως ορίζεται από τον νόμο αυτό.

Άρθρο 2.
Σύσταση Ειδικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου.

1. Για να κριθεί η χορήγηση άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του Ψυχολόγου συνίσταται στο Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών (Γενική Διεύθυνση Υγιεινής) Ειδικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από:
α. Δύο Έλληνες Ψυχολόγους, καθηγητές ή υφηγητές εδρών Ψυχολογίας σε Πανεπιστήμιο ελληνικό, που υποδεικνύονται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
β. Το Γενικό Διευθυντή Υγιεινής του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών ή το νόμιμο αναπληρωτή του.
γ. Το Γενικό Διευθυντή Ανωτάτης Εκπαιδεύσεως ή το νόμιμο αναπληρωτή του υποδεικνυόμενο από τον Υπουργό Εθνικής παιδείας και Θρησκευμάτων.
δ. Τον Πρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων ή ένα μέλος του Διοικητικού συμβουλίου, που έχει εξουσιοδοτηθεί απ’ αυτό.
ε. Δυο Ψυχολόγους, εξειδικευμένους σε διαφορετικούς κλάδους της Ψυχολογίας.
Γραμματέας ορίζεται υπάλληλος της Γενικής Διευθύνσεως Υγιεινής με βαθμό τουλάχιστο 6ο.
2. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου ορίζονται για τρία χρόνια με απόφαση του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών.
3. Μέλη του Συμβουλίου δεν μπορούν να διορίζονται μαζί πρόσωπα που συνδέονται μεταξύ τους με συγγένεια ως τον τέταρτο (περιλαμβανόμενο βαθμό εξ αίματος ή αγχιστείας.
4. Το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα 5 από τα 7 μέλη του.
5. Το Συμβούλιο ελέγχει τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που υποβάλλονται για την αξιολόγηση των προσόντων τους και για την διαπίστωση ότι υπάρχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.
Ορίζει τριμελή εξεταστική επιτροπή από μέλη του Ψυχολόγους που έχουν ειδικότητα ανάλογη με τον κλάδο Ψυχολογίας αυτού που εξετάζεται. Η επιτροπή επιλαμβάνεται μόνο των περιπτώσεων εκείνων που παραπέμπονται προς εξέταση από το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει Ψυχολόγος της ειδικότητας του εξεταζομένου μπορεί να ορισθεί ως μέλος της εξεταστικής Επιτροπής Ψυχολόγος της ειδικότητας αυτής που δεν είναι μέλος του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου.
Το Συμβούλιο γνωμοδοτεί για την χορήγηση ή όχι της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του Ψυχολόγου με βάση τις παραπάνω προϋποθέσεις.

Άρθρο 3.
Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για την χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του Ψυχολόγου.

Για την χορήγηση άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος Ψυχολόγου απαιτείται ο ενδιαφερόμενος:

α) Να έχει πτυχίο Ψυχολογίας ή κλάδου της ελληνικής ή ξένης Ανώτατης Σχολής της στάθμης τουλάχιστον του MASTER ή MAITRISE ή LICENCE, εφ’ όσον η LICENCE θεωρείται ως τελικό πτυχίο πανεπιστημιακών σπουδών στην χώρα που δόθηκε ή πτυχίο ισότιμο προς αυτά.
Η αναγνώριση και ισοτιμία των τίτλων ξένων Ανωτάτων Σχολών Ψυχολογίας ή κλάδου της θα γίνεται από το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνωρίσεως Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής.

β) Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή να βρίσκεται νόμιμα έξω από το στράτευμα ή να υπηρετεί σε αυτό.

γ) Να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα, για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, κιβδηλεία, παραχάραξη ή συκοφαντική δυσφήμηση.

δ) Να είναι υγιής. Με απόφαση του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών καθορίζονται οι παθήσεις και βλάβες, που εμποδίζουν την χορήγηση άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του Ψυχολόγου.

2. Για την απόδειξη των προϋποθέσεων της προηγουμένης παραγράφου ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει:
α) επίσημο αντίγραφο του τίτλου σπουδών
β) πιστοποιητικό στρατολογικής καταστάσεως
γ) πλήρες αντίγραφο ποινικού μητρώου
δ) πιστοποιητικό υγείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής.
ε) για τους αλλοδαπούς, απαιτείται πέρα από τα δικαιολογητικά με τα στοιχεία α, γ και δ και άδεια εργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες και πιστοποιητικό αμοιβαιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών.

3. Με απόφαση του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, και του ανάλογα με την κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού, έπειτα από γνώμη του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του άρθρου 2, καθορίζονται επί πλέον των ανωτέρω και τα ειδικότερα προσόντα που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου σε διάφορους τομείς της Ψυχολογίας (Σχολικής, Κλινικής, Βιομηχανικής και λοιπών κλάδων της Ψυχολογίας).

4. Η άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου μπορεί να επιτρέπεται και σε αλλοδαπούς. Η σχετική άδεια χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, με την προϋπόθεση, ότι η νομοθεσία της αντίστοιχης Χώρας επιτρέπει την άσκηση του επαγγέλματος και σε Έλληνες πολίτες. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των εδαφ. α, γ και δ των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

5. Με απόφαση του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, μπορεί να χορηγείται άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στην Ελλάδα σε αλλοδαπούς, που έχουν τις προϋποθέσεις των εδαφίων α, γ και δ των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, εφ’ όσον οι τίτλοι σπουδών, που περιγράφονται στο εδάφιο α της παραγράφου 1 του άρθρου 3, αναφέρονται στον τομέα της Κοινωνικής εργασίας.

Άρθρο 4.
Επανεξέταση των υποψηφίων που απορρίπτονται.

Όσοι απορρίπτονται στις εξετάσεις επανέρχονται για επανεξέταση έπειτα από 6 μήνες. Όσοι απορρίπτονται δύο φορές εξετάζονται για τρίτη φορά από το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο, το οποίο και αποφαίνεται τελικά.

Άρθρο 5.
Ανάκληση άδειας.

Η άδεια που τυχόν έχει δοθεί, ανακαλείται με απόφαση του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών έπειτα από γνώμη του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του άρθρου 2 στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) Όταν δόθηκε από πλάνη ως προς την ύπαρξη των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την χορήγηση.
β) Όταν ο Ψυχολόγος, από σωματική ή διανοητική βλάβη ή πάθηση περιέλθει σε ανικανότητα για την άσκηση του επαγγέλματος.
γ) Όταν καταδικασθεί αμετάκλητα για αδίκημα που αναφέρεται στη περ. γ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 αυτού του νόμου.
δ) Όταν διαπιστωθεί ότι χρησιμοποιεί χωρίς δικαίωμα, τον τίτλο του γιατρού ή άλλης επιστημονικής ειδικότητας, και άσχετα προς την ποινική ευθύνη του από άλλες διατάξεις.

Άρθρο 6.
Ανάκτηση άδειας.

Το δικαίωμα για άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου, όταν η άδεια έχει ανακληθεί, ανακτάται με νέα όταν δεν υπάρχουν πια οι λόγοι, για τους οποίους έγινε ή ανάκληση.
Την νέα άδεια χορηγεί ο Υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών έπειτα από γνώμη του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του άρθρου 2.

Άρθρο 7.
Έργο και καθήκοντα Ψυχολόγου κατά κλάδους Ψυχολογίας.

Το έργο του Ψυχολόγου κατά κλάδους ψυχολογίας και οι προϋποθέσεις για την άσκηση των ειδικοτήτων θα καθορισθούν λεπτομερειακά με κοινές αποφάσεις τον Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των αρμοδίων κατά Κλάδους, Υπουργών, έπειτα από γνώμη του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του άρθρου 2.

Άρθρο 8.

Όσοι λαμβάνουν άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος του Ψυχολόγου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, δικαιούνται να εγγραφούν στον Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων (Σ.Ε.Ψ.), υπαγόμενων στον έλεγχο και στην εποπτεία του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Άρθρο 9.
Επαγγελματικό απόρρητο.

1. Ο Ψυχολόγος πρέπει να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια για όσα μαθαίνει, ή αντιλαμβάνεται κατά την άσκηση τον επαγγέλματός του.
2. Οι παραβάτες τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 371 του Ποινικού Νόμου. Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και στη περίπτωση αυτή.

Άρθρο 10.

Όσοι έχουν στη δημοσίευση του νόμου αυτού τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1, περίπτωση α του άρθρου 3 και έχουν αποδεδειγμένα ασκήσει το επάγγελμα για τρία τουλάχιστον χρόνια, απαλλάσσονται από τις εξετάσεις. Η ύπαρξη των προϋποθέσεων κρίνεται από το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο του άρθρου 2.
2. Το ίδιο ισχύει και για όσους στην δημοσίευση του νόμου έχουν Πτυχίο της Φιλοσοφικής Σχολής των πανεπιστημίων Αθηνών Θεσ/νίκης και Ιωαννίνων, διδακτορικό δίπλωμα από τα Πανεπιστήμια αυτά με διατριβή σε σαφώς ψυχολογικό θέμα διετής σπουδές Ψυχολογίας σε ξένο Πανεπιστήμιο και τουλάχιστον τριετή άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα

Άρθρο 11.

Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου τα μέλη του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, τα προβλεπόμενα από τις περιπτώσεις δ και ε της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Άρθρο 12.
Ποινικές κυρώσεις.

Οποιοσδήποτε ασκεί το επάγγελμα τον Ψυχολόγου και με οποιονδήποτε τρόπο, ή χρησιμοποιεί τον τίτλο του Ψυχολόγου σε επαγγελματικές ή επιστημονικές δραστηριότητες, χωρίς την άδεια των διατάξεων αυτού του νόμου, τιμωρείται όπως ορίζει το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα εκτός αν τιμωρείται βαρύτερα, από άλλη διάταξη.

Άρθρο 13.
Οι συσταθείσες θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις αριθ. Γ1/10056/1972, Γ4/184/1974 και Ζ1 α/23392/1976, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4, παρ. 1, 2 του Ν.Δ. 385/69, για το Πρόγραμμα Ελέγχου Ρυπάνσεως Περιβάλλοντος Μείζονος Περιοχής Αθηνών του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, διατηρούνται και μετά την λήξη της συνεργασίας με το Πρόγραμμα Αναπτύξεως των Ηνωμένων Εθνών (UNDR) και της Παγκοσμίου Οργανώσεως Υγείας (WHO) ή την συμπλήρωση τριετίας. Οι συμβάσεις του υπηρετούντος προσωπικού με την υφιστάμενη σχέση εργασίας παρατείνονται και συνεχίζεται η λειτουργία της ως άνω υπηρεσίας στο Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών στον τομέα υγειονομικής προστασίας του περιβάλλοντος.

Άρθρο 14.
Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ’ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 14 Δεκεμβρίου 1979

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΟΞΙΑΔΗΣ